Advertisement

Denkbeeld

, 19:65 | Cite as

‘Wegduiken is onmogelijk geworden’

Kleinschaligheid binnen een grote verpleeghuisorganisatie
  • Loes den Hollander
Article
  • 42 Downloads

Samenvatting

In september 2006 verhuisden de ruim tweehonderd psychogeriatrische bewoners van verpleeghuis Bruggerbosch in Enschede naar een compleet nieuw gebouw. Daar gingen ze in groepen van zes samenwonen. Tegelijkertijd werd er een nieuwe zorgvisie geïntroduceerd waarin zorg op maat het sleutelwoord is. Dit veranderingsproces is nog volop gaande, maar Loes den Hollander ging er alvast een kijkje nemen. Waarom heeft men in Bruggerbosch niet gekozen voor spreiding van kleinschalige clusters over de stad, maar de bewoners op één plek gehouden. En hoe bevalt dit?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Loes den Hollander
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations