Advertisement

Denkbeeld

, 19:60 | Cite as

Doen!

Verslag van het congres ‘Kleinschalig wonen voor mensen met dementie, doen of laten?’
  • Hugo van Waarde
Article
  • 99 Downloads

Samenvatting

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie zit in de lift. Evaluatie van een aantal van deze voorzieningen leverde lovende kritieken op, maar vergelijkend wetenschappelijk onderzoek naar kleinschalige woonvormen en grootschalige verpleeghuiszorg, bleef tot nu toe uit. Daarin is verandering gekomen met het recente onderzoek van het Trimbos-instituut en het EMGO-instituut van het VU medisch centrum. Op 30 januari jongstleden werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd op een congres met de titel ‘Kleinschalig wonen voor mensen met dementie, doen of laten?’ Hugo van Waarde was erbij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Hugo van Waarde
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations