Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 5, pp 138–139 | Cite as

Is het type of het aantal geneesmiddelen de belangrijkste veroorzaker van bijwerkingen bij ouderen?

  • R. M. van Hest
Article
  • 38 Downloads

Samenvatting

Ouderen lopen een groot risico om bijwerkingen te ontwikkelen bij het gebruik van geneesmiddelen door leeftijdgebonden veranderingen van de farmacokinetica en -dynamica van geneesmiddelen. Veel van die bijwerkingen worden veroorzaakt door voor ouderen ongeschikte medicatie. Voor deze medicatie bestaat dan vaak een duidelijke contra-indicatie. Beers heeft criteria opgesteld om voor ouderen ongeschikte medicatie te kunnen identificeren 1. Laroche et al. hebben onderzocht wat de prevalentie was van bijwerkingen veroorzaakt door voor ouderen ongeschikte geneesmiddelen op de afdeling geriatrie van een Frans academisch ziekenhuis 2.

Literatuur

  1. Beers MH. Explicit criteria for determining inappropriate medication use by the elderly. An update. Arch Intern Med 1991; 157: 1531-36.CrossRefGoogle Scholar
  2. Laroche M-L, Charmes J-P, Nouaille Y, et al. Is inappropriate medication use a major cause of adverse drug reactions in the elderly? Br J Clin Pharmacol 2006; 63: 177-86.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • R. M. van Hest
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations