Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 5, pp 136–137 | Cite as

Fouten bij de afgifte van geneesmiddelen komen nog steeds voor

  • J. M. A. Sitsen
Article
  • 22 Downloads

Samenvatting

Farmacotherapeutische fouten komen helaas veel voor. Zij kunnen aan de betreffende patiënten schade toebrengen en kosten de maatschappij veel geld. Deze fouten kunnen op verschillende punten in de weg van voorschrijven tot gebruik door de patiënt ontstaan en de gevolgen kunnen uiteenlopen van verwaarloosbaar tot dodelijk. Mein et al. maken in een ingezonden brief melding van een geval waarin een verkeerd geneesmiddel werd afgeleverd terwijl op het etiket het voorgeschreven geneesmiddel werd vermeld. De casus betrof een 37-jarige vrouw met een gevorderd stadium van glaucoom die een trabeculectomie had ondergaan waarbij mitomycin-C werd toegepast. De operatie verliep zonder problemen en de patiënt werd uit het ziekenhuis ontslagen met 6x daags prednisolonacetaat 1% (Prednefrin Forte®) en 4x daags chlooramfenicol 0,5%. Tijdens controle na twee weken bleek dat zij niet prednisolonacetaat 1% maar fluormetholon 0,1% (FML®; in de juiste verpakking) had gekregen waarop het goede etiket was geplakt.

Literatuur

  1. Doodley M, Vreede M van de. Proprietary names for glaucoma drugs: potential for error. Lancet 2006; 368: 1419-20.CrossRefGoogle Scholar
  2. Mein E, Sii F, Shah P. An ocular medication dispensing error. Br J Clin Pharmacol 2006; 62: 715-16.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations