Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 2, pp 27–28 | Cite as

bètablokkeerdersBètablokkeerders na een myocardinfarctmyocardinfarct; ook bij een ‘contra-indicatiecontra-indicatie’?

Farmacotherapie
  • 4 Downloads

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat langdurige behandeling met bètablokkeerders na een myocardinfarct de late mortaliteit doet afnemen.

Bij deze onderzoeken zijn risicopatiënten, waaronder patiënten met contra-indicaties voor het gebruik van bètablokkeerders, in principe uitgesloten. Het is de vraag of ook bij deze patiënten de mortaliteit door het gebruik van bètablokkeerders zal dalen.

Gottliebe.a. hebben middels een extreem groot observationeel onderzoek het effect op de mortaliteit van bètablokkeerders na een myocardinfarct onderzocht. Hierbij zijn de gegevens van alle patiënten met een myocardinfarct onderzocht uit het Cooperative Cardiovascular Project. Dit project bevat een database met ruim 200.000 patiënten die een acuut myocardinfarct hebben doorgemaakt, waarvan de behandelingskosten in acute-zorg-ziekenhuizen bij Medicare zijn gedeclareerd. De patiëntengegevens zijn verzameld aan de hand van de originele ziekenhuisdossiers. Patiënten die niet in een...

Literatuur

  1. Gottlieb SS et al. N Eng J Med 1998; 339: 489-97.CrossRefGoogle Scholar
  2. Yusuf S et al. JAMA 1988; 260: 2088-93.CrossRefGoogle Scholar
  3. Editorial. N Engl J Med 1998; 339: 551.Google Scholar
  4. Letter. N Engl J Med 1998; 339: 2201.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Personalised recommendations