Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 8, pp 169–170 | Cite as

Bètablokkeerders en/of ACE-remmers bij verminderde linkerventrikelfunctie na myocardinfarct

Farmacotherapie
  • 6 Downloads

Na een myocardinfarct is levenslange(?) farmacotherapie geïndiceerd. Waaruit deze therapie moet bestaan -acetylsalicylzuur , ACE-remmer, β-blokkeerder of statine apart, een combinatie of alle middelen samen -is minder duidelijk. Hoe lang ieder medicament moet worden voortgezet is ook niet duidelijk.

In het onderzoek Survival and Ventricular Enlargement (SAVE) werd gevonden dat langetermijntherapie met de ACE-remmer captopril na een hartinfarct de morbiditeit en de mortaliteit verlaagde bij patiënten met wel een verminderde linkerventrikelfunctie, doch zonder manifest hartfalen, bèta-blokkeerdershartfalen, ACE-remmershartfalen. Daarnaast zijn β-blokkeerders in onderzoek waardevol gebleken als secundaire preventie na een doorgemaakt hartinfarct. Niettemin worden β-blokkeerders weinig toegepast bij een verminderde linkerventrikelfunctie. Verondersteld wordt dat angst van de voorschrijvers voor het veroorzaken of verergeren van hartfalen hieraan ten grondslag ligt. Onduidelijk is of...

Literatuur

  1. O'Rourke RA. J Am Coll Cardiol 1997; 29: 237-9.CrossRefGoogle Scholar
  2. Vantrimpont P et al. J Am Coll Cardiol 1997; 29: 229-36.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations