Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 2, pp 35–36 | Cite as

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten; welke het eerst aanpakken?

Diversen
  • 34 Downloads

Een beleid t.a.v. hart- en vaatziekten, standaardhart- en vaatziekten dat op nationaal niveau gezien al dan niet rationeel en doelmatig is, is de optelsom van alle adviezen gegeven door individuele artsen aan hun patinten. Dat beleid is er op gericht om zo doelmatig mogelijk het risico voor de patiënt terug te brengen, dus door zuinig om te gaan met de beschikbare middelen. Preventieve interventie (lees: Risicodaling teweeg trachten te brengen) steunt op de zgn. cut-off points ( uitgangswaarden) die arbitraire grenzen aangeven tussen een hoog en een laag risico op ziekte. Dit is van groot belang, vooral als het gaat om grote groepen mensen die risico lopen.

Mensen met een laag risico op ziekte hebben een kleine kans om baat te hebben bij een behandeling, maar stellen zich wel bloot aan de risico's daarvan. De verhouding voordeel/risico is pas maximaal bij mensen met een hoog risico op ziekten.

Om enig effect van interventie te verkrijgen moeten er in de laag-risicogroep meer mensen...

Literatuur

  1. Avins AL et al. Ann Intern Med 1996; 125: 502-6.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations