Advertisement

Kwaliteitsbewaking, informatie en toezicht

  • J. Legemaate
Gezichtspunt
  • 35 Downloads

Samenvatting

In het kader van de kwaliteit van zorg speelt informatie een belangrijke rol. In de eerste plaats is het belangrijk dat voor (toekomstige) patiënten in de gezondheidszorg goede informatie beschikbaar is. Informatie is evenzeer belangrijk voor instanties die toezicht moeten houden op de kwaliteit van zorg, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie heeft al herhaalde malen te kennen gegeven onvoldoende signalen uit de praktijk te krijgen over situaties van (mogelijke) onverantwoorde zorg. Door de indiening van wetsvoorstel 28 489, in juli 2002, wil de regering daarin verandering brengen. Het wetsvoorstel regelt verschillende mogelijkheden om de informatiestroom richting inspectie te vergroten. Zo zal aan de Kwaliteitswet voor instellingen een wettelijke verplichting tot het melden van calamiteiten en situaties van seksueel misbruik worden toegevoegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • J. Legemaate
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations