Advertisement

Recht op zorg en budgettaire kaders

  • G. J. A. Hamilton
Gezichtspunt
  • 7 Downloads

Samenvatting

In de vroegere communistische staten was "the right to free medical care" vaak constitutioneel vastgelegd. De wettelijke uitwerking daarvan leverde ontroerend proza op, waardoor de indruk kon worden gewekt dat de gezondheidszorg prima was geregeld. De werkelijkheid stond vaak in schril contrast tot wat de wetgever voorspiegelde. De middelen die de staat beschikbaar stelde, waren vaak volstrekt ontoereikend en in die mooie wetten ontbraken elementaire vormen van rechtsbescherming.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • G. J. A. Hamilton
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations