Advertisement

Publiek belang en mededinging in de gezondheidszorg

  • Mr. G. J. A. Hamilton
Artikelen
  • 79 Downloads

Samenvatting

In de bekroonde roman Publieke werken van Thomas Rosenboom die zich afspeelt in de tweede helft van de 19e eeuw, is een van de hoofdpersonen de apotheker Chris Anijs die praktiseert in Hoogeveen. Deze heeft zich door zich, geleerd voor te doen, een redelijk comfortabele positie in zijn woonplaats verworven. Hij kan de concurrentie met de andere apotheker gemakkelijk aan en wordt gezien als de autoriteit op het gebied van geneesmiddelenverstrekking, terwijl die ander maar een scharrelaar is in pillen, poeders en drankjes. De wereld verandert voor Anijs als de andere apotheker overlijdt en wordt opgevolgd door een apotheker die, anders dan hijzelf, een universitaire graad in de farmacie heeft. Geleidelijk aan ziet hij zijn positie wegglijden, doordat, te beginnen met de notabelen, steeds meer burgers zich tot de nieuwe apotheker wenden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Mr. G. J. A. Hamilton
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations