Advertisement

Gezichtspunt

Beroepsgeheim en conflict van plichten, wettelijk regelen?
  • W. R. Kastelein
Gezichtspunt
  • 28 Downloads

Samenvatting

De laatste jaren is er (opnieuw) de nodige discussie over de vraag wanneer een arts of een andere geheimhoudingsplichtige zijn beroepsgeheim kan doorbreken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • W. R. Kastelein
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations