Advertisement

De privatisering van de Ziektewet/WAO en de bescherming van medische gegevens

  • J. C. J. Dute
Artikelen

Samenvatting

De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz), die op 1 maart 1996 in werking is getreden, markeert een omslagpunt in de ontwikkeling van ons sociale–zekerheidsstelsel. Voor het overgrote deel van de werknemers is immers de overwegend publiekrechtelijke regeling van de inkomensbescherming bij ziekte en arbeidsongeschiktheid vervangen door een overwegend privaatrechtelijke regeling. Waar een zieke werknemer voorheen aanspraak kon maken op een uitkering krachtens de Ziektewet, is thans de werkgever gehouden gedurende een jaar het loon door te betalen. Na het eerste jaar belandt de werknemer, zoals vroeger, in de publiekrechtelijke regeling van de WAO. Ook aan deze wet zullen privaatrechtelijke elementen worden toegevoegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • J. C. J. Dute
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations