Advertisement

Tijdschrift voor GezondheidsRecht

, Volume 19, Issue 5, pp 76–82 | Cite as

Schadeclaims naar aanleiding van mislukte sterilisaties: een dossieronderzoek

  • P. C. M. Habets
Artikelen
  • 24 Downloads

samenvatting

Claims als gevolg van niet goed uitgevoerde medische ingrepen zijn een voor de medicus practicus, met name voor hen die behoren tot de groep der snijdende specialisten, een steeds vaker voorkomend verschijnsel.Een veel minder vaak voorkomend en zelfs uniek fenomeen is dat een wetenschappelijke beroepsvereniging, in dit geval de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), het verschijnsel schadeclaim als aanleiding zag om te komen tot een protocollering van het medisch handelen rondom één specifiek onderwerp, in casu de sterilisatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • P. C. M. Habets
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations