Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Action of inhibition by fluorodeoxyuridine and its reversal by thymidine on the nucleic acid fractions of the overground parts of photoperiodically inducedChenopodium rubrum plants

Ú ěinek inhibiee fluoredesoxyuridinem a jeji reverse thymidinem na frakee nukleovýeh rostlinChenopodium rubrum L.

 • 26 Accesses

 • 4 Citations

Abstract

The nucleic acid fractions obtained by chromatography on MAK columns were compared in 4 variants ofChenopodium rubrum plants treated in different ways during floral induction. The first variant was normally induced to flowering. The second one was inhibited by application of FUDR to the apical bud on the third day of induction. In the third variant the inhibitory effect of FUDR was reversed by application of THY 24 h after FUDR treatment. In the fourth variant THY was applied 24 h after the termination of induction at a time when it was no longer able to reverse the inhibition of flowering. In plants treated with FUDR, a decrease in DNA and RNA synthesis was observed. After reversal of the inhibitory effect of FUDR by THY, DNA synthesis remained somewhat lower than in the control variant but RNA synthesis reached the same level as in the controls or even surpassed it. In plants to which THY was applied at a time when it was no longer possible to reverse flowering, the results obtained from different experiments were not identical. In some experiments nucleic acid synthesis remained lower than in the variant in which THY restituted flowering. In other experiments nucleic acid synthesis was fully restituted and reached the same level as in the control variant. This phenomenon is explained by the different size of the experimental plants at the beginning of the different experiments. The results are discussed with respect to the relation of the dynamics of nucleic acids to growth and development of the plants.

Abstract

Srovnali jsme frakce nukleových kyselin získaných chromatografií MAK u čtyř variant mladých rostlinChenopodium rubrum ovlivněných různým způsobem během květní indukce. U první varianty proběhla indukce normálně. U rostlin druhé varianty jsme kvetení inhibovali aplikací FUDR na apikální pupen ve třetí den indukce. U třetí varianty byl inhibiční účinek FUDR revertován aplikací THY 24 h po podání FUDR a u varianty čtvrté byl THY aplikován 24 h po ukončení indukce, v době, kdy již neměl revertující účinek na kvetení. Rostliny ovlivněny FUDR vykazovaly pokles synthesy DNK i RNK. U rostlin, u nichž byl účinek FUDR revertován thymidinem, byla synthesa DNK o něco nižší než u kontrolních rostlin, synthesa RNK však byla stejná nebo dokonce vyšší než u kontrolní varianty. U varianty, u níž byl aplikován thymidin v době, kdy jiš nemohl revertovat kvetení, nebyly výsledky všech pokusů stejné. U části pokusŮ zŮstala synthesa nukleových kyselin nižší než ve variantě, v níž THY kvetení restituoval. V jiných pokusech byla synthesa nukleových kyselin plně restituována a dosáhla stejné úrovně jako u kontroly. Vysvětlujeme tento jev různou velikostí pokusných rostlin při zahájení pokusů. Výsledky jsou diskutovány z hlediska vztahu dynamiky nukleových kyselin k růstu a vývoji rostlin.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. Capesius, I., Bopp, M.: DNA-Synthesehemmung durch 5-FUDR beiSinapis alba L. - Z. Natur forsch. 25b: 1475–1477, 1970.

 2. Kirby, K. S.: A new method for the isolation of ribonucleic acids from mammalian tissues. - Biochem. J.64: 405–408, 1956.

 3. Krekule, J., Seidlová, F., Ullmann, J.: Time-dependent reversal of the inhibitory effect of 5-fluorodeoxyuridine on flowering ofChenopodium rubrum by thymidine. - Biol. Plant.11: 477–480, 1969.

 4. Mandell, J. B., Hershey, A. D.: A fractionating column for analysis of nucleic acids. - Anal.. Biochem.1: 66–77, 1960.

 5. Sueoka, N., Leno, T. Y.: Fractionation of nucleic acid with methylated albumin columns. - J. mol. Biol.4: 161–172, 1962.

 6. Teltscherová, L., Havlíčková, H., Krekule, J.: Effect of (2-chloroethyl) trimethylammonium; chloride (CCC) and gibberellic acid (GA3) on the flowering ofChenopodium rubrum L. - Biol. Plant.9: 317–320, 1967.

 7. Ullmann, J., Seidlová, F., Krekule, J.: 5-fluorodeoxyuridine inhibition of photoperiodically induced flowering inChenopodium rubrum L. - Biol. Plant.13: 305–312, 1971.

Download references

Author information

Correspondence to J. Ullmann or J. Krekttle or Lola Teltscherova.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Ullmann, J., Krekttle, J. & Teltscherova, L. Action of inhibition by fluorodeoxyuridine and its reversal by thymidine on the nucleic acid fractions of the overground parts of photoperiodically inducedChenopodium rubrum plants. Biol Plant 14, 350–355 (1972). https://doi.org/10.1007/BF02933187

Download citation

Keywords

 • Leaf Primordia
 • Nucleic Acid Synthesis
 • Floral Induction
 • FUDR
 • Chenopodium Rubrum