Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

The Origin of Radiomutants of the Chlorine type inArabidopsis thaliana L. (HEYNH.)

Vznik radiomutantu typu chlorina uArabidopsis thaliana L. (Heynh.)

ВоэнИкновенИе рааИомутанта хлорИна у Arabidopsis thaliana L. (HEYNH.)

 • 25 Accesses

 • 2 Citations

Abstract

U rostlinyArabidopsis thaliana L. (Heynh.) se objevuje specificky po aplikaci frakcionované dose x-záření mutace typu chlorina (jednoduše recesivní -cc- vůöí normálnímu typu -CC-) charakterisovaná vedle změněného poměru chlorofylových barviv i zmenšenou listovou plochou, zpomalenym vyvojem v počátečních fázích vývoje a podstatně delsim vegetačnim cyklem. Tyto charakteristiky se však v průběhu dalších generací postupně mění ve směru normábíimu typu a dosáhnou konečné hodnoty v šesté generaci. Genetická a cytologická zhodnocení tohoto jevu ukázala, že se jedná mutaci spjatou s počtem plastidů v asimilačním pletivu. Tento počet zůstává standardní ve všech generacích typu chlorina, naproti tomu se však zvětšuje velikost plastidů.

Summary

After the application of a fractionated X-ray dose toArabidopsis thaliana L. (Heynh.) plants, chlorine type mutations (simple recessive -cc- as compared with the normal type -CC-) characterised by changed proportions of chlorophyll colouring matter as well as a decreased leaf area, retarded development in the initial phase and a substantially longer vegetative cycle, make themselves apparent. In the course of future generations, however, these characteristics change in the direction of normal types and stabilise in the sixth generation. A genetical and cytological evaluation of this manifestation showed that this mutation is connected with lesser number of plastids in the assimilative tissues. This number remains standard in all generations of the chlorine type, but on the other hand, the size of the plastids increases.

Abstract

Однако, этИ характерИстИкИ в теченИе далЬнейшИх поколенИй постепенно Иэменяются в направленИИ к нормалЬному тИпу, пока не достИгнут конечных эначенИй в шестом поколенИИ. генетИческая И цИтологИческая оценка этого явленИя покаэала, что мы Имеем дело с мутацИей свяэанной с чИслом пластИд в ассИмИляцИонной тканИ. Это чИсло остается стандартным у всех поколенИй тИпа хлорИна, напротИв того, однако, повышается ра044D;мер пластИд.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. Bauer, L.: Trennung der Karotenoide und Chlorophylle mit Hilfe der Papierchromatographie. — Naturwissenschaften39: 88–95, 1952.

 2. GRIESINGER, R.: Zytologische und experimentelle Untersuchungen anErophila verna. — Flora N. F.:29: 363, 1934/35.

 3. Hrubý, K.: Durch X-Strahlen hervorgerufene abnorme Piastiden. — Věstník Král. č eské spol. nauk 11 (XV): 1–5, 1935.

 4. Reinholz, E.: Roentgenmutationen beiArabidopais thaliana. — Naturwissenschaften34: 26–28, 1947.

 5. Reitberger, A.: Über polyploide Ruhekerne bei Cruciferen. — Naturwissenschaften36: 380, 1949.

 6. Reitberger, A.: Chromozentrenuntersuchungen I. Mitteilung. — Chromosoma4:205–221, 1951.

 7. Röbbellen, G.: Über die protochlorophyllreduktion in einer Mutante vonArabidopsis thaliana L. (Heyne) — Planta47: 532–546, 1956.

 8. Röbbellen, G.: Instabile Genmanifestation nach Roentgenbestrahlung vonArabidopsis thaliana L. (Heynh.) — Z. Naturforschg.13b: 14–16, 1958.

 9. Sosna, M.: The Influence of X-Rays on Plastids. — Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Carolinae194: 115–118, 1949.

 10. Sosna, M.:Arabidopsis thaliana L. (Heynh.) — Živa9: 176, 1961.

 11. Šesták, Z.: Paper Chromatography of Chloroplast Pigments. — J. Chromatography1: 293–308, 1958.

Download references

Author information

Correspondence to Milan Sosna.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Sosna, M. The Origin of Radiomutants of the Chlorine type inArabidopsis thaliana L. (HEYNH.). Biol Plant 4, 255–259 (1962). https://doi.org/10.1007/BF02933105

Download citation

Keywords

 • Normal Type
 • Cytological Evaluation
 • Sixth Generation
 • Agar Soil
 • Vegetative Cycle