Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 1061–1077 | Cite as

Toxicologische aspecten van vluchtige anesthetica

 • R. L. A. Van De Winkel
Overzichtsartikelen

Samenvatting

In de laatste jaren wordt duidelijk gewezen op de schadelijke invloed van subnarcotische hoeveelheden vluchtige anesthetica die door anesthesie-personeel dagelijks gedurende jaren worden ingeademd. Dit in tegenstelling tot de periode hiervopr, toen alleen het risico van een narcose bij de patiënt werd bekeken.

De oorzaken van de luchtverontreiniging in operatiekamers worden besproken. Als voornaamste bron van verontreiniging komt het door de patiënt uitgeademde gasmengsel in aanmerking. Dit komt geheel of gedeelteijk terecht in de atmosfeer van de operatiekamer. Ook lekkage in de anesthesie-apparatuur kan bijdragen tot de verontreiniging. Ten derde kan door een fout in de anesthesie-techniek gas ontsnappen.

Om een indruk te krijgen van de verontreinigingen (voornamelijk komen de meest gebruikte anestetica halothaan en lachgas aan de orde) heeft een literatuurstudie plaatsgevonden. Uit bepalingen door gaschromatografie,Ir-spectroscopie en massaspectrometrie kan worden geconcludeerd dat de concentraties aan halothaan tussen ca. 2 tot ca. 50 ppm liggen, met enkele uitschieters naar boven. Voor lachgas worden waarden gevonden die 100-maal hoger liggen, overeenkomend met de hogere concentraties in de uitademingslucht van de patiënt. De grote spreiding in bovengenoemde concentraties kan worden verklaard door verschillen in de luchtverversing en in de anesthesie-apparatuur.

Algemeen wordt nu aangenomen dat deze waarden te hoog liggen. Het National Institute for Occupational Safety and Health (Niosh) in de Verenigde Staten heeft in 1975 als maximumconcentratie 0,5 ppm van halothaan voorgesteld. Het is dus noodzakelijk dat de bovengenoemde concentraties van halothaan en lachgas drastisch worden verminderd. Dit kan via adsorptie met behulp van koolfilters. Daar het zeer goed mogelijk is deze koolfilters te regenereren, lijkt dit een goedkope en eenvoudig aan te brengen oplossing. Het percentage geadsorbeerd halothaan bedraagt tot 78% (lachgas wordt echter vrijwel niet geadsorbeerd). Ook afvoersystemen, die zorgen voor het opvangen en afvoeren van de overtollige anesthetica naar de buitenlucht, geven zeer goede resultaten (85–90% vermindering van de concentratie aan narcosegassen).

De schadelijke gevolgen bij personeel dat chronisch is blootgesteld aan sub-anesthetische concentraties narcosegassen, worden besproken. Aan de orde komen lever- en nierbeschadigingen, teratogene afwijkingen, hematologische stoornissen, carcinogene en mutagene aspecten, psychische stoornissen en pathologische effecten op de hersenen en het optreden van spontane abortus.

De vroegere opvatting dat vluchtige anesthetica niet worden gemetaboliseerd, is achterhaald. De biotransformatie van de vluchtige anesthetica is belangrijk voor hun werking als toxische substantie. Belangrijk is ook de vaststelling dat chronische blootstelling aan bijvoorbeeld halothaan en lachgas de microsomale enzymwerking stimuleert. Bij anesthetische concentraties remt halothaan zijn eigen metabolisme. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat chronische blootstelling aan sub-anesthetische concentraties narcose-gassen, zoals halothaan, ernstiger is dan acute blootstelling. De toxiciteit van vluchtige anesthetica wordt verder sterk vergroot door hun grote lipofiliteit. De verhoogde gevoeligheid van vrouwelijk anesthesie-personeel voor de schadelijke werking van de narcose-gassen, is waarschijnlijk op het bezit van een grotere hoeveelheid vetweefsel terug te voeren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Hawkins, T. J. (1973) Atmospheric pollution in operating theatres. A review anda report on the use of re-usable activated charcoal canisters,Anaesthesia 28, 490.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Walton, B. (1978) Anaesthesia, surgery and immunology,Anaesthesia 33, 322–348.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Bruce, D. L., enD. W. Wingard (1971) Anaesthesia and the immuno respons,Anesthesiology 34, 271–282.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Burm, A., J. Spierdijk enV. Rejger (1976) Het milieu in de operatiekamer. II Luchtverontreiniging met narcose-gassen,Ned. Tijdschr. Geneesk. 120, 699–702.Google Scholar
 5. 5.
  Oulton, J. L. (1977) Operating-Room venting of trace concentrations of inhalation anaesthetic agents,Can. Med. Assoe. J. 116, 1148–1151.Google Scholar
 6. 6.
  Lecky, J. H. (1977) The mechanical aspects of anaesthetic pollution control,Anesth. Analg. (Cleve) 56, 769–774.Google Scholar
 7. 7.
  Hallen, B., H. Ehrner-Samuel enM. Thomason (1970) Measurement of halothane in the atmosphere of an operating theatre and in expired air and blood of the personal during routine anaesthetic work,Acta Anaesthesiol. Scand. 14, 17.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Rouge, J. C., D. Hilfiker, G. Ducel, D. Desbaumes enC. Imhoff. Residual-halothane in einem pädiatrischen Operationssaal,Prakt. Anaesth. 11, 416–421.Google Scholar
 9. 9.
  Whitcher, C., E. N. Cohen enJ. Trudell (1971) Chronic exposure to anaesthetic gases in the operating room,Anesthesiology, 35, 348–353.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Cottrell, J. E., J. Chalon enH. Turndorf (1977) Faulty anaesthesia circuits: a source of environmental pollution in the operating room,Anesth. analg. (Cleve) 56; 359–362.Google Scholar
 11. 11.
  Hoevener, B., enJ. Link (1976) Operationssaalkonzentrationen von halothaan und ihre beeinflussung durch verschiedene ableitungen,Anaesthesist 25, 68–71.Google Scholar
 12. 12.
  Schulze, H. H., D. Kästner enP. Lang (1969) Zur Frage des chronischen Toxizität von Halothan. Konzentrationen in der Operationssaalluft,Anaesthesist 18, 378.PubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Piziali, R. L., C. Whitcher, R. Sher enR. J. Moffat (1976) Distribution of waste anaesthetic gases in the operating room air,Anesthesiology 45. 487–94.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  Davenport, H. T., M. J. Halsey, B. Wardley-Smith enB. M. Wright (1976) Measurement and reduction of occupational exposure to inhaled anesthetics,Brit. Med. J., 11 1219–21/20.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Whitcher, C., enR. Piziali (1977) Monitoring occupational exposure to inhalation anaesthetics,Anesth. analg. (Cleve) 56, 778–85.Google Scholar
 16. 16.
  Lane, G. A. (1976) Proceedings: the measurement of low concentrations of nitrous oxide and halothane by IR spectroscopy,Brit. J. Anaesthesia 48, 274.Google Scholar
 17. 17.
  Enderby, D. H., J. A. Bushman enS. Askill (1977) Investigations of some aspects of atmosferic pollution by anaesthetic gases II: aspects of adsorption and emission of halothane by different charcoals,Brit. J. Anaesthesia 49, 567–573.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Knights, K. M., R. F. Armstrong enL. Strunin (1976) Proceedings: halothane IPPM — is it practical?,Brit J. Anaesthesia 48, 815–816.Google Scholar
 19. 19.
  Gostomzyk, J. G., G. Eisele enF. W. Ahnefeld (1973) Chronische Narkosebelastung des Anästhesie Personals in Operationssaal.Anaesthesist 22, 469.PubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Nikki, P., P. Pfalli, K. Ahlman enR. Ralli (1972) Chronic exposure to anaesthetic gases in the operating theatre and recovery room,Ann. Clin. Res. 4, 266.PubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Alexander, K. D., N. F. Stewart, R. C. Oppenheim enT. C. Brown (1977) Adsorption of halothane from a peadiatric T-piece circuit by activated charcoal,Anaesth. intensive care 5, 218–222.PubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Johnstone, R. D., B. A. Willis enR. S. Vaughan (1977) The Reduction of Pollution. A simple approach to the reduction of pollution in the dental operating theatre,Anaesthesia 32, 790–793.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Maggs, F. A., enM. E. Smith (1976) Adsorption of anaesthetic vapours on charcoal beds,Anaesthesia 31, 30–40.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. 24.
  Commissie van de Gezondheidsraad (1978) Advies inzake Anesthesiologie, Deel I,Recente ontwikkelingen in de anesthesiologie.Google Scholar
 25. 25.
  Milliken, R. A., G. M. Milliken enB. J. Marshall (1976) O-R. Pollution can have adverse effect on safety,Hospitals 50, 97–98; 102–104.PubMedGoogle Scholar
 26. 26.
  Naulty, J. S., J. G. Reves, R. E. Tobey enW. W. Schultz (1977) Hepatitis and operating room personal: an approach to diagnosis and management,Anesth. Analg. (Cleve) 56, 360–372.Google Scholar
 27. 27.
  Tempel, G., enS. Jelen (1976) Zur Frage des Gesundheitsrisikos für das Anaesthesiepersonal,Prakt. Anaesth., 10, 185–192.PubMedGoogle Scholar
 28. 28.
  Dykes, M. D., (1977) Is halothane hepatitis chronic active hepatitis?,Anesthesiology 46, 233–235.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 29. 29.
  National Halothane Study (1966) Subcommittee of the National Academy of Sciences,J. Am. Med. Assoc. 197, 775.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Reynolds, E. S., enM. T. Mosler (1977) Halothane hepatotoxicity,Anesthesiology 47, 19–27.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. 31.
  Schulze, H. H., enD. Kästner (1973) Aktuelle Probleme und Stellungname zur Frage der chemischen Leberschädigung durch Halothane beim Anesthesiepersonal,Anaesthesist 22, 47.PubMedGoogle Scholar
 32. 32.
  Van Dijk, R. A., (1973) Biotransformation of volatile anaesthetics with special emphesis on the role of metabolism in the toxicity of anaesthetics,Can. Anesth. Soc. J. 20, 21–23.CrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Chang, L. W., enJ. Katz (1976) Pathologic effects of chronic halothane inhalation: on overview,Anesthesiology 45, 640–653.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. 34.
  Rehder, K., e.a. (1967) Halothane biotransformation in man. A quantitative study,Anesthesiology 28, 711–715.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 35. 35.
  Van Dyke, R. A., N. B. Chenoweth enA. Van Poznak (1964) Metabolism of volatile anaesthetics I Conversia in vivo of several anaesthetics to14CO2 and chloride.Biochem. Pharmacol. 13, 1239.CrossRefGoogle Scholar
 36. 36.
  Van Dyke, R. A., enM. B. Chenoweth (1965) The metabolism of volatile anaesthetics II. In vitro metabolism of methoxyflurane and halothane in rat liver slices and cell fractions,Biochem. Pharmacol 14, 603.CrossRefGoogle Scholar
 37. 37.
  Widger, L. A., A. H. Gandolfi enR. A. Van Dyke (1976) Hypoxia and halothane metabolism in vivo: Release of inorganic fluoride and halothane metabolite bindings to cellular constituens,Anesthesiology 44, 197–201.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 38. 38.
  Stier, A. (1968) The biotransformation of halothane,Anesthesiology 29, 1388.CrossRefGoogle Scholar
 39. 39.
  Cohen, E. N. (1971) Metabolism of the volatile anaesthetics,Anesthesiology 35, 193.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 40. 40.
  Blake, D. A., e.a. (1969) Animal toxicity of 2,2,2, trifluorethanol,Toxicol. Appl. Pharmacol. 15, 83.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 41. 41.
  Alter, H. (1975) Leberschaden durch Halothane, in:Schädigungen des Anaesthesie-Personals durch Nar-kose-Gase und Dämpfe (Henschel, W. F., enCh. LehMan, Eds.) p. 74–80.Google Scholar
 42. 42.
  Stevens, W. C., e.a. (1975) Comparitive toxicity of halothane, isoflurane and diethylether at subanesthetic concentrations in laboratory animals,Anesthesiology 42, 408–419.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 43. 43.
  Clauberg, G. (1970) Untersuchungen über den Einfluss von Inhalations narkose und Operation auf die Leberfunktion,Der Anesthesist 19, 324.Google Scholar
 44. 44.
  Schöller, K. L. (1968) Electron-microscopic studies on the effect of halothane and chloroform on liver cells,Acta Anaesth. Scand. Suppl. 32, 5.Google Scholar
 45. 45.
  Sawyer, D. C., e.a. (1971) Concentration dependence of hepatitic halothane metabolism,Anesthesiology 34, 230–235.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 46. 46.
  Occupational Disease among Operating Room Personal: A National Study (1974),Anesthesiology 41.Google Scholar
 47. 47.
  Schaude, G. (1975) Cytologische Leberveränderungen nach chronischer Anwendung von Halothane und Methoxyfluran im Tierexperiment, in:Schädigungen des Anesthesie-Personals durch Narkose-Gase und Dämpfe, (Henschel, W. F., enCh. Lehman, Eds.) p. 117–133.Google Scholar
 48. 48.
  Holaday, D., S. Rudofsky enP. Treuhaft (1970) Metabolic degradation of methoxyflurane in man,Anesthesiology 33, 579–593.CrossRefGoogle Scholar
 49. 49.
  Chase, R., e.a. (1971) The Biotransformation of Ethrane in man,Anesthesiology 35, 262–267.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 50. 50.
  Van Stee, E. W. (1976) Toxicology of inhalation anaesthetics,Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol. 16, 67–79.CrossRefGoogle Scholar
 51. 51.
  Corbett, T. H., enG. L. Ball (1971) Chronic exposure to methoxyflurane: A possible occupational hazard to anesthesilogists,Anesthesiology 34, 532–537.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 52. 52.
  Mazze, R. I., M. J. Cousins enJ. C. Kosek (1972)Anesthesiology 36, 571.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 53. 53.
  Bruce, D. L., K. A. Eide, H. W. Linde enJ. E. Eckenhoff (1968)Anesthesiology 29, 565–569.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 54. 54.
  Pope, W. D., M. J. Halsey, A. B. Lansdown enP. E. Bateman (1975) Lack of teratogenic dangers with halothane,Acta Anaesthesiol. Belg., 23 suppl., 169–173.PubMedGoogle Scholar
 55. 55.
  Chang, L. W., A. W. Dudley Jr., Y. K. Lee enJ. Katz (1975) Ultrastructural studies on the pathological change in the neonatal kidney following in utero exposure to halothane,Environ. res. 10, 174–189.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 56. 56.
  Corbett, T. H., R. G. Cornell, J. L. Endres enK. Lieding (1974) Birth defects among Children of Nurse-anesthesists,Anaesthesiology 41, 341–344.CrossRefGoogle Scholar
 57. 57.
  Bussard, D. A. (1976) Congenital anomalies and inhalation anaesthetics,J. Am. Dent. Assoc. 93, 606–609.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 58. 58.
  Knill-Jones, R. P., B. J. Newman enA. A. Spence (1975) Anaesthetic practice and pregnancy,Lancet, II 807–809.CrossRefGoogle Scholar
 59. 59.
  Coté, C. J., N. B. Kenepp, S. B. Reed enG. E. Strobel (1976) Trace concentrations of halothane in human breast milk,Brit. J. Anaesthesia 48, 541–543.CrossRefGoogle Scholar
 60. 60.
  Bruce, D. L., M. I. Bach enJ. Arbit (1974) Trace anaesthetic effects on perceptual, cognitive and motor skills,Anesthesiology 40, 453–458.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 61. 61.
  Smith, G., enA. W. Shirley (1976) Failure to demonstrate effects of low concentrations of nitrous oxide and halothane on psychomotor performance,Brit. J. Anaesthesia 48, 274.Google Scholar
 62. 62.
  Parbrook, G. E. (1969) Leucopenic effects of prolonged nitrous oxide treatment,Brit. J. Anaesthesia 39, 119–127.CrossRefGoogle Scholar
 63. 63.
  Kripke, B. J., L. Talarico, N. K. Shah enA. D. Kelman (1977) Hematologic Reaction to prolonged exposure to N2O,Anesthesiology 47, 342–348.PubMedGoogle Scholar
 64. 64.
  Cleaton-Jones, P., J. C. Austin, D. Banks, E. Vieira enE. Kagan (1975) Does nitrous oxide harm the dentist?Lancet 11, 931–938.CrossRefGoogle Scholar
 65. 65.
  Salo, M., enM. Vapaavuori (1976) Peripheral blood T-and B-lymphocytes in operating theatre personal,Brit. J. Anaesthesia 48, 877–880.CrossRefGoogle Scholar
 66. 66.
  Corbett, T. H., R. G. Cornell, K. Lieding enJ. L. Endres (1973) Incidence of cancer among Michigan nurse anaesthesists,Anesthesiology 38, 260–263.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 67. 67.
  Cascorbi, H. F. (1975) Berufskrankheiten amerikanischer Anaesthesisten, in:Schädigungen des Anesthesie-Personals durch Narkose-Gase und Dämpfe (Henschell W. F., enCh. Lehman, Eds.) p. 64–74.Google Scholar
 68. 68.
  Rosenberg, P. H., enH. Kallio (1977) Operating theatre gas pollution and chromosomes,Lancet II, 452.CrossRefGoogle Scholar
 69. 69.
  Baden, J., R. Wharton, B. Hitt, M. Brinkenhoff, V. Simmon enR. Mazzem (1976) Mutagenicity of volatile anaesthetics,Fed. Proc., Fed. Am. Exp. Biol. 35, 410.Google Scholar
 70. 70.
  Johnston, R. R., e.a. (1973) The toxicity of fluroxene in animals and man,Anaesthesiology 38, 313–319.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • R. L. A. Van De Winkel
  • 1
 1. 1.Utrecht

Personalised recommendations