Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 997–1001 | Cite as

Een klinisch-farmacokinetische vergelijking van orale en rectale toediening van thiazinamiummethylsulfaat

 • J. H. G. Jonkman
Oorspronrelijke Artikelen
 • 22 Downloads

Samenvatting

Met behulp van plasmaconcentratiemetingen werd de biologische beschikbaarheid bepaald na orale en rectale toediening van de quaternaire ammoniumverbinding thiazinamiummethylsulfaat aan CARA-patiënten.

Na orale toediening van een gecoate tablet Multergan forte® (bevattende 300 mg van de werkzame stof, berekend als base) werd een biologische beschikbaarheid van 3,6±1,7% (S.D.) van de dosis gevonden gedurende de eerste 7 uren na toediening. Na extrapolatie werden hogere waarden gevonden. Het maximum in de plasmaconcentratie/tijd-curve werd na ongeveer 2,5 uur gevonden en bedroeg gemiddeld 73±27 ng/ml (S.D.) en resulteerde in de meeste gevallen in een aanzienlijke vermindering van de aanwezige bronchusobstructie.

Na rectale toediening van 150 mg thiazinamiummethylsulfaat (berekend als base) in Witepsol H15 suppositoria werd een biologische beschikbaarheid van 5,8±3,2% (S.D.) van de dosis gevonden. De maximale plasmaconcentratie werd nu eerder bereikt namelijk na ongeveer 1 uur en bedroeg gemiddeld 103±89ng/ml (S.D.). Deze curve daalde sneller dan die na orale toediening. In het algemeen werden met deze toedieningswijze therapeutische plasmaconcentraties bereikt.

Oral arid rectal administration of thiazinamium methylsulphate

Abstract

Bioavailability was determined by measuring plasma concentrations after oral and rectal administration of the quaternary ammonium compound thiazinamium methylsulphate to patients suffering from generalized obstructive lung disease.

After oral application of a coated tablet of Multergan forte® (containing 300 mg of the drug, expressed as base) a bioavailability of 3.6±1.7% (S.D.) of the dose was found during the first seven hours after administration. After extrapolation higher values were found. The maximum in the plasma concentration curve was found. after 2.5 hours and accounts for 73±27 ng/ml (S.D.) resulting in most cases in a considerable bronchodilating effect.

After rectal administration of 150 mg of the drug (calculated. as the base) in Witepsol H15 suppositories a bioavailability of 5.8±3.2% (S.D.) of the dose was found. The maximum in the plasma concentration/time-curve was reached earlier,i.e. after approx. 1 hour and accounted for 103 ± 89 ng/ml (S.D.). This curve declined faster than after oral administration. In general, therapeutic plasma levels were reached by this route of administration.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Blaey, C. J. De, enJ. J. Rutten-Kingma (1977)Pharm. Acta Helv. 52, 11–14.PubMedGoogle Scholar
 2. Bork, L. E. Van (1978) Thiazinamium methylsulfaat; een onderzoek naaf de farmacodynamiek en de klinische toepassing bij gegeneraliseerde obstructieye aandoeningen.Proefschrtft, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 3. Bork, L. E. Van, J. H. G. Jonkman, R. A. De Zeeuw, N. G. M. Orie, R. Peset enK. De Vries (1977)Ned. T. Geneesk. 121, 1196–1203.PubMedGoogle Scholar
 4. Cox, H. L. M., enD. D. Breimer (1973), in:Abstracts of the 33th International Congress of the Pharmaceutical Sciences, Stockholm.Google Scholar
 5. Jonkman, J. H. G. (1977) Thiazinamium methylsulphate, bioanalysis and pharmacokinetics.Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 6. Jonkman, J. H. G., L. E. Van Bork, J. Wijsbeek, A. S. Bolhuis-De Vries, R. A. De Zeeuw, N. G. M. Orie enH. L. M. Cox (1979)Int. J. Pharmaceutics (In Press).Google Scholar
 7. Jonkman, J. H. G., J. Wijsbeek, S. Hollenbeek Brouwer-De Boer, R. A. De Zeeuw, L. E. Van Bork enN. G. M. Orie (1975)J. Pharm. Pharmacol. 27, 849–854.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Wilson, J. T., G. T. Atwood enD. G. Shand (1976)Clin. Pharmacol. Therap. 19, 264–270.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • J. H. G. Jonkman
  • 1
  • 2
  • 3
 1. 1.Laboratorium voor Farmaceutische en Analytische ChemieGroningen
 2. 2.Apotheek en Laboratorium ‘Karsten’Assen
 3. 3.School of Pharmacy/Department of PharmacyUniversity of CaliforniaSan FranciscoUSA

Personalised recommendations