Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 839–840 | Cite as

Ingezonden

  • L. Maussen
Article
  • 10 Downloads

Literatuur

  1. Identificatiegids van in Nederland geregistreerde vaste geneesmiddelvormen van specialites, onder redactie vanDrs. J. C. Van Rossen-Iburg.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • L. Maussen

There are no affiliations available

Personalised recommendations