Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 836–837 | Cite as

Symposium over vaatverwijdende farmaca, Oss, 8 juni 1979

  • P. A. Van Zwieten
Verslagen en Mededelingen
  • 12 Downloads

Literatuur

  1. Tjoeng, M. M. (1970) Vaatverwijders bij decompensatio cordis. Isosorbidedinitraat (referaat),Pharm. Weekblad 114, 311–312.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • P. A. Van Zwieten
    • 1
  1. 1.Laboratorium voor FarmacieAmsterdam

Personalised recommendations