Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 478–489 | Cite as

Dierenarts — praktijk en apotheek

 • A. W. Van Foreest
Veterinaire Geneesmiddelen
 • 26 Downloads

Samenvatting

Aan de hand van ziektegevallen uit een dierenarts-praktijk — welke vormen van praktijk er bestaan, wordt besproken — wordt ingegaan op de apothekersfunctie die de dierenarts-practicus uitoefent. De tijd die vroeger werd besteed aan het zelf bereiden van geneesmiddelen — nu grotendeels overgenomen door de industrie — kan bij de landbouwhuisdieren voor een deel worden besteed aan bedrijfsbegeleiding. Bij deze dieren strekt de diergeneeskundige verantwoordelijkheid zich wat betreff de veterinaire farmacie en farmacotherapie mede uit naar enkelete bespreken — voor de apotheker onbekende — problemen: de massamedicatie, de nutritieve toepassing van antimicrobiële middelen, de volksgezondheidsaspecten bij de toepassing van geneesmiddelen bij dieren.

De gezelschapsdieren en de niet-gedomesticeerde dieren zullen moeten worden behandeld op een wijze die blijk geeft van een goed inzicht in de soms zeer uiteenlopende soortspecifieke readies van een toegepast geneesmiddel.

Er wordt gewezen op de noodzaak dat de overheid zo spoedig mogelijk met de verwachte Wet op de diergeneesmiddelen de dierenarts steunt in zijn verantwoordelijkheid die hij heeft t.a.v. de toepassing van diergeneesmiddelen. Met deze steun zal de dierenarts,juist met de apothekersfunctie die hij heeft, niet alleen een diergeneeskundige verantwoordelijkheid kunnen dragen, maar ook een ecologische, gezien het gebruik van geneesmiddelen die niet alleen van invloed zijn op de micro-organismen maar ook op dier en mens.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

 1. Alexander, F. (1976)An Introduction to Veterinary Pharmacology.Google Scholar
 2. Anonymus (1963)De evolutie van het geneesmiddel. Ned. Ver. van Fabrikanten van Pharm. Producten.Google Scholar
 3. Antibiotica-Leergang (1968, 1969) gepubliceerd inDiergeneeskundig Memorandum (D.M.) Nr. 6 (1968) (D.M.) Nr. 1 (1969).Google Scholar
 4. Bijlsma, U. G. (1954)Elementaire en Algemene Genees-middelenleer.Google Scholar
 5. Clarke, E. G. C., enM. L. Clarke (1975)Veterinary Toxicology.Google Scholar
 6. Code voor de Dierenarts. Kon. Ned. Mij. voor Diergeneeskunde.Google Scholar
 7. Fowler, M. E. (1978)Zoo and Wild Animal Medicine.Google Scholar
 8. Franke, J. A. P. (1979) De dierenarts in de agrarische- en voedselvoorzieningssector,Tijdschr. Diergeneesk. 104, 32.Google Scholar
 9. Geneesmiddelenbulletin, jaargang 1967–1979.Google Scholar
 10. Goslings, W. R. O. (1972)Antibiotica en chemotherapeutica. Universitaire Pers, Leiden.Google Scholar
 11. Harthoorn, A. M. (1976)The Chemical capture of animals. Index of veterinary specialities. A. E. Morgan Publ., Engeland.Google Scholar
 12. Informatie over Antibiotica voor de veterinaire praktijk (1972) inDiergeneeskundig Memorandum, Nr. 2–3.Google Scholar
 13. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics (1978).Google Scholar
 14. Massamedicatie (1975) (div. auteurs),Diergeneeskundig Memorandum, Nr. 4.Google Scholar
 15. Mol, H. (1975)Antibiotics in Milk. Proefschrift, Utrecht.Nederlandse Farmacopee (uitgave 1958).Google Scholar
 16. Pinneger, R. S. (ed.) (1972)Jone's Animal Nursery. Repertorium Diergeneesmiddelen, 1e Uitgave (1978/79) De Toorts, Haarlem.Google Scholar
 17. Repertorium Geneesmiddelen (1978) De Toorts, Haarlem.Google Scholar
 18. Residuen in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong (1974) Voorlichtingsdag Gist-Brocades 15 februari 1974, gepubliceerd (div. auteurs) inDiergeneeskundig Memorandum, Nr. 3.Google Scholar
 19. Riessen, H. A. Van (1979) Collectieve verantwoordelijkheid van de dierenarts,Tijdschr. Diergeneesk. 104, 43.Google Scholar
 20. Symposium Diergeneesmiddelen en vaccins (1977)Verantwoordelijk gebruik bij infectieziekten. Publikatie van de lezingen van diverse auteurs inDiergeneeskundig Memorandum, Nr. 1–2.Google Scholar
 21. Soeren, J. H. Van (1976)Veterinaire Farmacie en Farmacotherapie. College-syllabus Farmacie.Google Scholar
 22. The Merck Veterinary Manual (1973) Merck & Co.,Usa.Google Scholar
 23. Veterinair Lexicon (1978)Diergeneeskundig Memorandum Nr. 5.Google Scholar
 24. Wetgeving: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst/Antibioticawet/Vleeskeuringswet.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • A. W. Van Foreest
  • 1
  • 2
 1. 1.Dierenarts-practicusOosterbeek
 2. 2.Wetenschappelijk medewerker ‘Ouwehands Zoo’te Rhenen

Personalised recommendations