Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 474–478 | Cite as

De apotheker en de veterinaire geneesmiddelen

  • J. H. Van Soeren
  • H. Van Gogh
Veterinaire Geneesmiddelen
  • 15 Downloads

Samenvatting

Besproken wordt hoe de Nederlandse apotheker thans fungeert in de veterinaire farmacie, alsmede hoe en in hoeverre zijn taak op dit terrein zou kunnen worden uitgebreid of verdiept.

De organisatie van de Apotheek der Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en de rol die zij heeft bij de medicamenteuze verzorging van de klinieken der Faculteit, worden beschreven.

The Dutch pharmacist and veterinary pharmacy

Abstract

The role of the pharmacist in veterinary pharmacy in the Netherlands and the way in which his function in this area could be extended, are discussed.

A description is given of the internal organisation of the pharmacy of the Veterinary Faculty of the State University of Utrecht and its share in the medical service by the clinics of the Faculty.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • J. H. Van Soeren
    • 1
  • H. Van Gogh
    • 1
  1. 1.Apotheek Faculteit DiergeneeskundeRijksuniversiteit UtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations