Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 385–403 | Cite as

Het extramurale geneesmiddelengebruik door ziekenfondsverzekerden in de regio Nijmegen 1974/1975

 • F. Samuels Brusse
 • A. M. Bertens
 • D. D. Breimer
Oorspronkelijke Artikelen
 • 12 Downloads

Samenvatting

Onlangs is door de projectgroep ‘Onderzoek Geneesmiddelenconsumptie’ een interimrapport uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne over het extramurale geneesmiddelengebruik door ziekenfondsverzekerden in de regio Nijmegen in 1974 en 1975 (Bertens enSamuels Brusse 1978)

In dit artikel worden hiervan enige resultaten weergegeven. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de geneesmiddelenconsumptie in Nederland. Enerzijds wordt dit getracht door analyse van het voorschrijfpatroon als zodanig, anderzijds door analyse van de factoren die het voorschrijfgedrag beïnvloeden. Bij de analyse van de regio Nijmegen is gewerkt met cijfers over het geneesmiddelengebruik en de huisartsenpraktijken, afkomstig van de ziekenfondsen en van het Nederlands Huisartsen Instituut.

Allereerst zijn enkele gegevens gedestilleerd uit de totale receptuur gegevens, zoals een ‘top-200’, het gebruik van de verschillende toedieningsvormen en de mate waarin de artsen de richtlijnen volgen, zoals gegeven in de Regeling en Klapper. Daarnaast is het geneesmiddelengebruik binnen farmacotherapeutische groepen bestudeerd. Als voorbeelden worden deβ-sympathicolytica, de bloedsuiker-verlagende middelen, de minor tranquillizers en de hypnotica/sedativa behandeld.

Bij de analyse van het voorschrijfgedrag van de huisartsen is getracht — m.b.v. de techniek van de regressieanalyse — na te gaan wat de simultane invloed is van een aantal praktijk- en persoonskenmerken van de huisarts op zijn voorschrijfgedrag. Ook deze analyses zijn uitgevoerd voor zowel de totale receptuur als voor een aantal farmacotherapeutische groepen.

Consumption of medicines by outpatients

Abstract

Recently a research group on the consumption of medicines in the Netherlands reported to the Ministry of Health about outpatient prescribing of drugs to sick-fund insured persons in the Nijmegen region during 1974 and 1975 (Bertens andSamuels Brusse 1978).

This paper presents some of the results. The objective of this study is to gain insight into the consumption of drugs in the Netherlands. On the one hand this is done by analysing the pattern of prescribing as such, while on the other hand the factors influencing drug prescribing by general practitioners are also considered. This study, which concerned the Nijmegen region, was based on data provided by the sick funds and the Netherlands Institute of General Practitioners.

Firstly some characteristics are extracted from the general data as a ‘top-200’, the use of different routes of administration and the percentage of non-formulary drug use. Secondly the consumption of drugs within pharmacotherapeutic classes is examined. Beta-blockers, antidiabetics, minor-tranquillizers and hypnotics/sedatives are given as an example of this approach.

In determining the prescribing behaviour of general practitioners, the aim was to quantify the simultaneous influence of a number of patient- and general practitioner-characteristics on his prescribing behaviour by means of multiple regression analysis. This was done both for the total of prescriptions written and for a number of individual pharmacotherapeutic classes.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Baksaas-Aasen, I., P. K. M. Lunde, M. Halse, I. K. Halvorsen, T. J. Skobba enB. Stromnes (1975)Drug dose statistics. Norsk Medisinaldepot, Oslo.Google Scholar
 2. Bergman, U., International Comparisons of Drug Utilization — antidiabetic drugs in seven European countries, in:Guidelines for Drug Utilization Studies (Ed.U. Bergman, A. Grimsson enB. Westerholm).Who, Kopenhagen, in druk.Google Scholar
 3. Bertens, A. M., enF. Samuels Brussen (1978)Het extramurale geneesmiddelengebruik door ziekenfondsverzekerden in de regio Nijmegen 1974/1975. Rijksuniversiteit Leiden.Google Scholar
 4. Boëthius, G. (1977)Prescription of Drugs 1970–1975 in the County of Jämtland, Sweden — epidemiological and clinical pharmacological aspects. Proefschrift, Academisch Ziekenhuis, Huddinge (Zweden).Google Scholar
 5. Breimer, D. D. (1973) Over de biologische beschikbaarheid van het geneesmiddel,Pharm. Weekblad 108, 309–323; (1976) Biologische gelijkwaardigheid van geneesmiddelen: een kwaliteitseis,Ibidem 111, 1121–1136.Google Scholar
 6. Cassee, E. Th. (1969)Een oriënterend onderzoek naar de achtergronden van medische consumptie. Ned. Inst. voor Prev. GeneeskundeTno.Google Scholar
 7. Centrale Medisch-Pharmaceutische Commissie (1977)Medisch Farmaceutische Voorlichting, over het voorschrijven van geneesmiddelen voor rekening van de ziekenfondsverzekering: Regeling en Klapper. Ziekenfondsraad, Amstelveen.Google Scholar
 8. Dolmans, J. M. E. V., A. Njotosusetyo, J. J. De Gier enF. A. Nelemans (1977) Ongewenste combinaties (interacties) met orale anticoagulantia,Pharm. Weekblad 112, 614–620.Google Scholar
 9. Feldstein, M. S. (1974) Econometric Studies of health economics, in:Frontiers of Quantitative Economics, vol. II (Ed.M. D. Intrilligator enD. A. Kendrick). North-Holland Publishing Company, Amsterdam.Google Scholar
 10. Geneesmiddelenbulletin (1975) Orale bloedsuiker-verlagende stoffen, een herwaardering, nrs. 19 & 20, 73–80; (1976) Slapen met of zonder farmaca, nrs. 11 & 12, 47–54.Google Scholar
 11. Haaijer-Ruskamp, F. M. (1978) Directe invloed van de specialist op de huisartsen-receptuur,Medisch Contact 33, 1073–1075.Google Scholar
 12. Halse, M. (1977)Drug Utilization Studies on National and International Level, voordracht gepresenteerd op hetFip-congres, Den Haag.Google Scholar
 13. Hellings-Lap, G. P., J. M. E. V. Dolmans, J. J. De Gier enF. A. Nelemans (1977a) Combinatie van benzodiazepinederivaten geen zeldzaamheid meer,Pharm. Weekblad 112, 88–93.Google Scholar
 14. Hellings-Lap, G. P., M. F. C. Versantvoort, J. M. E. V. Dolmans, J. J. De Gier enF. A. Nelemans (1977b) Interacties van geneesmiddelen met insuline en orale bloedsuikerverlagende middelen,Pharm. Weekblad 112, 670–675.Google Scholar
 15. Honhoff, B. (1977)Sociale farmacotherapie in Twente. Proefschrift, Rijksuniversiteit Utrecht.Google Scholar
 16. Jessen, J. L. (1974)Medische Consumptie. Sociologisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 17. Lamberts, H., enN. L. Wolgast (1975) Huisarts en voorschrijfgedrag — een onderzoek naar het voorschrijven van geneesmiddelen,Huisarts en Wetenschap 18, 321–333; (1978) Huisarts en voorschrijfgedrag — een mogelijkheid tot toetsing,Medisch Contact 33, 1167–1175.Google Scholar
 18. Lee, J. A. H., P. A. Draper enM. Weatherall (1964) Prescribing in three English towns,Primary Medical Care 27, 285–290.Google Scholar
 19. Lenoir, Ch., enS. Sandier (1976)La Consommation Pharmaceutique en Françe et aux USA. Credoc, Parijs.Google Scholar
 20. Maronde, R. F., P. V. Lee, M. M. Maccarron enS. Seibert (1971) A study of prescribing patterns,Medical Care 9, nr. 5. 383–395.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Merkus, F. W. H. M. (1978) Farmaceutische, medische en therapeutische aspecten van de therapietrouw,Pharm. Weekblad 113, 141–148.Google Scholar
 22. Parish, P. A. (1974) Sociology of prescribing,Brit Med. Bull. 30, nr. 3, 214–217.PubMedGoogle Scholar
 23. Samuels Brusse, F., enA. M. Bertens (1976)Onderzoek geneesmiddelenconsumptie, verslag van de feasibilitystudy. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Leidschendam.Google Scholar
 24. Samuels Brusse, F., A. M. Bertens enD. D. Breimer (in druk) ‘Organization of Drug Utilization Data Collection in the Netherlands’, in:Guidelines for Drug Utilization Studies (Ed.U. Bergman, A. Grimsson enB. Westerholm).Who, Kopenhagen.Google Scholar
 25. Stolley, P. D., enL. Lasagna (1969) Prescribing patterns of physicians,J. Chronic Diseases 22, 395–405.CrossRefGoogle Scholar
 26. U.S. Department of Health, Education and Welfare (1977) Out-of pocket cost and acquisition of prescribed medicines,Vital and Health Statistics, series 10, nr. 108.Google Scholar
 27. Wilder, C. S. (1966) Cost and acquisition of prescribed and non prescribed medicines,National Center for health statistics, series 16, nr. 33, 1–10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • F. Samuels Brusse
  • 1
 • A. M. Bertens
  • 1
 • D. D. Breimer
  • 1
 1. 1.Vakgroep Farmacologie en Farmacotherapie, Subfaculteit FarmacieRijksuniversiteit LeidenLeiden

Personalised recommendations