Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 314–317 | Cite as

Public relations en de apotheker

  • R. P. Dessing
Uit en Voor de Praktijk
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • R. P. Dessing
    • 1
  1. 1.Apotheek aan Zee, Parallelboulevard 214ANoordwijk aan Zee

Personalised recommendations