Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 937–941 | Cite as

Polarografie van corticosteroïden

Reductiemechanismen en analytische toepassingen
  • H. S. De Boer
Oorspronkelijke Artikelen
  • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • H. S. De Boer
    • 1
  1. 1.Philips-Duphar bvAA Weesp

Personalised recommendations