Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 881–885 | Cite as

Venodilatatie en venoconstrictie

  • J. E. De Metz
Oorspronkelijke Artikelen
  • 42 Downloads

Conclusie

Het is gebleken dat, met de bloeddruk als parameter, zowel venodilatatie doorlbnp als venoconstrictie door DHE het mogelijk maakt om vaatverwijders te differentieren naar arteriële en veneuze werkzaamheid bij genarcotiseerde proefdieren. Beide technieken zijn relatief simpel uitvoerbaar. Vooral de methode met DHE geeft een indruk over de werking van vaatverwijders op de gehele systemische circulatie. Verder laten deze onderzoekingen duidelijk het belang zien van de veneuze circulatie, een gebied dat in de farmacologie tot nu toe is verwaarloosd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • J. E. De Metz
    • 1
  1. 1.Laboratorium voor Farmacie, Afd. FarmacotherapieUniversiteit van AmsterdamTV Amsterdam

Personalised recommendations