Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 624–625 | Cite as

Interactie van plaatselijk toegepast fenylefrine bij pati nten die propranolol gebruiken

  • E. Vervloet
Referaten
  • 10 Downloads

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • E. Vervloet

There are no affiliations available

Personalised recommendations