Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 535–536 | Cite as

Farmacotherapiebegeleiding in instellingen door de officine apotheek

  • W. A. M. van den Berg
Ingezonden
  • 11 Downloads

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • W. A. M. van den Berg

There are no affiliations available

Personalised recommendations