Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 333–336 | Cite as

Procesvoering bij stoomsterilisatie van ziekenhuismaterialen II

  • A. S. Tolman
  • J. W. Dorpema
Voordrachten
  • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • A. S. Tolman
    • 1
  • J. W. Dorpema
    • 1
  1. 1.Rijkscontrole LaboratoriumRijks Instituut voor de VolksgezondheidBilthoven

Personalised recommendations