Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 197–206 | Cite as

Veertig jaar artsenijbereidkunde

  • J. Polderman
Voordrachten
  • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • J. Polderman
    • 1
  1. 1.Afscheidscollege, gehouden in de Gorleaus Laboratoria van de Rijksuniversiteit te LeidenDeutschland

Personalised recommendations