Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1517–1520 | Cite as

Bijwerkingen van geneesmiddelen op de huid

  • J. P. Nater
Article
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • J. P. Nater
    • 1
  1. 1.Afd. DermatologieAcademisch ZiekenhuisGroningen

Personalised recommendations