Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1515–1517 | Cite as

Huidafwijkingen door geneesmiddelen na interne toediening

  • W. G. Van Ketel
Article
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • W. G. Van Ketel
    • 1
  1. 1.Huidarts, Academisch Ziekenhuis der Vrije UniversiteitMB Amsterdam

Personalised recommendations