Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1508–1515 | Cite as

Farmaceutische aspecten van dermatica

  • A. C. Van Loenen
Article
  • 26 Downloads

Conclusies

De farmaceutische aspecten van dermatica zijn bij nadere beschouwing zo talrijk, dat het uitermate moeilijk is alle belangrijke zaken toe te lichten. Geprobeerd is een beperkt aantal zaken onder de aandacht te brengen, waardoor er mogelijk een beter inzicht is verkregen in de opbouw van diverse formuleringen. Men dient zich echter wel te realiseren dat vehicula, gebruikt ten behoeve van een farmaceutisch produkt, dikwijls verschillen met die van een cosmetisch evenbeeld. Bij het laatste is penetratie of protectie niet of nauwelijks vereist, alles is gericht op het cosmetisch effect. Toch is ook bij een farmaceutisch preparaat een dergelijk effect niet onbelangrijk, men moet het echter niet omkeren. Dit betekent dat men uiterst kritisch dient te staan ten opzichte van elke basis die wordt geïntroduceerd.

Het lijkt erop dat deze soms worden gebracht onder het motto ‘hoe duurder hoe beter’. Een mooi recent voorbeeld is het Alphadrate®, een corticosteroïdvrije ‘basis’ met de prijs van een triamcinoloncrème. Het zal goed zijn indien bij introductie van nieuwe bases bekeken kan worden of deze wel zoveel voordelen bezitten boven de goedkopere gestandaardiseerdeFna-preparaten, dit mede gezien de economische ontwikkelingen. Zover wij de huidige situatie kunnen bekijken zijn de verschillen slechts marginaal (behalve de financiële) en daarom kan gesteld worden dat het gebruik van commercieel verkrijgbare bases op therapeutische gronden nauwelijks te rechtvaardigen is. Wij mogen ons in Nederland uitermate gelukkig prijzen dat er een redelijk aantal gestandaardiseerde voorschriften voorhanden is waaruit iedere dermatoloog of huisarts kan kiezen bij het voorschrijven van dermatica.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • A. C. Van Loenen
    • 1
  1. 1.Ziekenhuisapotheek Bennekom/EdeGA Bennekom

Personalised recommendations