Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1393–1398 | Cite as

De ‘Materia Chirurgica’ in de ordonnanties en examens der Noord-Nederlandse chirurgijnsgilden vóór 1600

 • M. J. van Lieburg
Article
 • 17 Downloads

Abstract

The ordinances of the surgeons' guilds yield valuable information on the ‘materia chirurgica’ and the pharmaceutical profession of the following subjects: the differentiation between the medical, surgical and pharmaceutical profession, the relation of the surgeons' guild to medicinetrade and the pharmaceutical and pharmacotherapeutical knowledge required of 16th century surgeons. Concerning the last matter it could be determined that the Amsterdam and Rotterdam ordinances have been derived fromDe Chirurgica Instructione of J. Tagaultius, that contained J. Hollerius'De materia chirurgica. Thus using a medical historical source a contribution could be made to the history of Dutch pharmacy, formerly exclusively described with the aid of pharmaco-historical sources. In the future closer cooperation between medical and pharmaco-historians may still amplify the knowledge of this area of pharmaceutical history.

Samenvatting

De ordonnanties op de chirurgijnsgilden geven met betrekking tot de ‘materia chirurgica’ en het farmaceutisch beroep goede informatie over de volgende onderwerpen: de differentiatie tussen genees-, heel- en artsenijmengkundig beroep, de relatie van het chirurgijnsgilde tot de handel in geneesmiddelen en de farmaceutische en farmacotherapeutische kennis die van de 16e eeuwse chirurgijn werd verlangd. Wat het laatste betreft kan voor de Amsterdamse en Rotterdamse ordonnanties worden vastgesteld dat deze zijn afgeleid vanDe Chirurgica Instructione van J. Tagaultius, waarin opgenomenDe materia chirurgica van J. Hollerius. Gebruik makend van deze medischhistorische bron kan zo een bijdrage worden geleverd tot de Nederlandse farmaciegeschiedenis, zoals eerder met behulp van alleen farmaceutisch-historische bronnen beschreven. Nauwere samenwerking tussen medico- en farmaco-historicus zal in de toekomst de kennis van deze geschiedenis verder moeten aanvullen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Ackerknecht, E.H. (1970)Therapie von den Primitiven bis zum 20. Jahrhundert. Enke Verlag, Stuttgart.Google Scholar
 2. Andel, M.A. Van (1916)Ned. Tijdschr. Geneesk. 60, 1330–1337;Ibidem (1919)Pharm. Weekblad 56, 9–17; 55–67;Ibidem (1941)Chirurgijns, vrije meester, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400–1800). Van Kampen, Amsterdam.Google Scholar
 3. Berendes, J. (1967)Das Apothekenwesen: seine Entstehung und geschichtliche Entwicklung bis zum XX. Jahrhundert. G. Olms, Hildesheim.Google Scholar
 4. Bik, J.G.W.F. (1955)Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 5. Boesman, Th. (1942)De Examens in de chirurgijnsgilden. Proefschrift, Rijksuniversiteit Utrecht.Google Scholar
 6. Bosman-Jelgersma, H.A. (1979)Vijf eeuwen Delftse apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad. Proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam.Google Scholar
 7. Brans, P.H. (1953)Pharm Weekblad 88, 358–369.Google Scholar
 8. Bijlsma, R. (1906)Gen. Courant, 9 en 16 juni.Google Scholar
 9. Cohen, H. (1929)Rotterdamsch Jaarboekje 7, 3e reeks, 121–126.Google Scholar
 10. Engelbrecht, E.A. (1973)De Vroedschap van Rotterdam 1572–1795. Gemeentelijke Archiefdienst, Rotterdam (Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam v).Google Scholar
 11. Goltz, D. (1978)Pharm. Zeitung 123, 278–284.Google Scholar
 12. Gurlt, E. (1964)Geschichte der Chirurgie und ihrer Ausübung. G. Olms, Hildesheim.Google Scholar
 13. King, L.S. (1979)Journ. Hist. Med. 33, 467–468.Google Scholar
 14. Kremers, E., enG. Urdang (1976)History of pharmacy: a guide and a survey. J.B. Lippincott, Philadelphia.Google Scholar
 15. Leuftink, A.E. (1951)Ned. Tijdschr. Geneesk. 95, 3881–3886.Google Scholar
 16. Rosenberg, Ch.E. (1979) In:Healing and History. Essays for George Rosen (Rosenberg, Ch.E., Ed.). Neale Watson Acad. Publ., New York, 1–5.Google Scholar
 17. Stoeder W. (1891)Geschiedenis der Pharmacie in Nederland. Amsterdam.Google Scholar
 18. Straat, H.L. (1932)De Vrije Fries 31, 1–40.Google Scholar
 19. Urdang, G. (1948)Journ. Hist. Med. 3, 5–10.Google Scholar
 20. Verordeningen (1850) Heel- en geneeskundige verordeningen van vroeger tijd.Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1851. J. de Lange, Deventer.Google Scholar
 21. Wittop Koning, D.A. (1949)Verschuivingen in het apothekersvak in de loop der eeuwen (openbare les Universiteit van Amsterdam). D.B. Centen. Amsterdam.Google Scholar
 22. Wittop Koning, D.A. (1963)Schweiz. Apoth. Ztg. 101, 520–522.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • M. J. van Lieburg
  • 1
 1. 1.Medisch Encyclopaedisch InstituutVrije UniversiteitBT Amsterdam

Personalised recommendations