Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1153–1158 | Cite as

De betekenis van de Farmacopee

 • J. S. Faber
Article
 • 13 Downloads

Slotconclusie

Voor de farmacie als geheel blijft de Farmacopee een wettelijke trendsetter voor de controle op de geneesmiddelen en ze is als zodanig van belang voor de apotheker, waar ook werkzaam. Ze is echter in toenemende mate ook van betekenis voor alien, die betrokken zijn bij de synthese van geneesmiddelen, de industriële bereiding van geneesmiddeltoedieningsvormen en bij de controle, zowel de in-process controle als de controle van het eindprodukt: farmaceuten (waaronder apothekers), analytici, farmacochemici, farmacologen, microbiologen, technologen. Zij zullen ook in de toekomst rekening hebben te houden met de eisen in de Farmacopee gesteld.

Mogen vele universitair gevormde deskundigen, waaronder in de eerste plaats de farmaceuten, maar ook academici uit andere disciplines die bij het ontwikkelen, de bereiding en de controle van geneesmiddelen zijn betrokken, zich inzetten om mede te helpen de Farmacopee op de hoogte van haar tijd te brengen en te houden, en moge de regering daarvoor de middelen verschaffen in het belang van de volksgezondheid in het algemeen en van de kwaliteit van de geneesmiddelvoorziening in het bijzonder.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

 1. Analytical Chemistry and Chemical Analysis. Proceedings of the International Congress on Analytical Chemistry, Utrecht 1948. Elsevier, New York - Amsterdam. Ook verschenen in:Anal. Chim. Acta (1948) 2, 417–854.]Google Scholar
 2. Axmacher, F. (1938)Allgemeine Pharmakologie. Ein Grundriss für Ärzte und Studierende. Julius Springer, Berlijn.Google Scholar
 3. Consden, R., A.H. Gordon enA.J.P. Martin (1944)Biochem. J. 38, 224–232.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 4. European Pharmacopoeia I (1970);II (1971);III (1975);I, 2e druk (1980); supplement opI enII (1973); supplement opIII (1977). Published under the direction of the Council of Europe (partial agreement). Maisonneuve sa, Sainte-Ruffine (Fr.).Google Scholar
 5. Huizinga, T. (1939)Folia Pharmaceutica 31 (1), 3–21;Ibidem (1948)Pharm. Weekblad 83, 25–27.Google Scholar
 6. James, A.T., enA.J.P. Martin (1952)Biochem. J. 50, 679.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 7. Martin, A.J.P., enR.L.M. Synge (1941a)Biochem. J. 35, 91–121;Ibidem (1941b) 1358–1368.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 8. Nederlandse Pharmacopee (1926) vijfde uitgave; (1934) ie supplement; (1938) 2e supplement. Algemene Landsdrukkerij, 's-Gravenhage.Google Scholar
 9. Nederlandse Pharmacopee (1940) vijfde uitgave, 2e druk; (1940) ie supplement (tijdelijk supplement). Algemene Landsdrukkerij, 's-Gravenhage. [Voor mededelingen Pharmacopee Commissie (in verband met de noodtoestand) ziePharm. Weekblad jaargangen 1941, 1942 en 1945–1948.]Google Scholar
 10. Nederlandse Farmacopee (1958) zesde uitgave. Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage.Google Scholar
 11. Nederlandse Farmacopee (1966) zesde uitgave, 2e druk. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage.Google Scholar
 12. Nederlandse Farmacopee (1978) achtste uitgave, deel 1 en 2. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage.Google Scholar
 13. Pharmacopoea Internationalis Editio Secunda: Specifications for the Quality Control of Pharmaceutical Preparations (1967) who, Geneve.Google Scholar
 14. Schulte, M.J. (1954)Pharm. Weekblad 88, 808–816.Google Scholar
 15. Teygeler, C.A. (1975)Pharm. Weekblad 110, 757–764;Ibidem (1978)113, 855–859.Google Scholar
 16. Vogelenzang, E.H. (1965)Pharm. Weekblad 100, 15–23;Ibidem (1970)105, 333–338.Google Scholar
 17. Warenwet (1970 en 1971) 17e druk, Editie Schuurman en Jordens. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • J. S. Faber
  • 1
 1. 1.Laboratorium voor Farmaceutische en Analytische ChemieRijksuniversiteit GroningenAW Groningen

Personalised recommendations