Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 936–943 | Cite as

De visie van Europese farmaciestudenten op studie en beroep

 • G. E. Schuitemaker
 • H. M. Snoek
Verslagen en Mededelingen
 • 9 Downloads

The views of European pharmacy students on study and profession

Abstract

In view of the mutual recognition of the pharmacy degree in the European Community, a survey was held in the spring of 1979 in Cardiff (United Kingdom), Frankfurt (Federal Republic of Germany) and Leiden (The Netherlands) among 70, 47 and 51 senior pharmacy students respectively. They were asked for their personal background and their opinions on the following subjects: the study of pharmacy, duties of the retail pharmacist, presentation of information to physicians and patients, the consumption of medicines, the working conditions for retail pharmacists and the mutual recognition of pharmacy qualifications within the EC. Questions on these subjects were presented in the form of a questionnaire. The responses were analysed by means of a number of computer programs, including that of Homals-1, a technique for the multidimensional analysis of categoric data. The results reflect the views in each separate city as well as the differences between the cities. For example, students in all three cities were unanimous in their views that providing information to patients and physicians should be one of the major activities of the pharmacist, which, according to the students, is not the case at the present time. With respect to mutual recognition, a number of objections were raised by students in Leiden, while Cardiff students had no objections and students from Frankfurt took an intermediate position.

Samenvatting

Met het oog op een wederzijdse erkenning van het apothekersdiploma in de Europese Gemeenschap, zijn in het voorjaar van 1979 in Cardiff (Verenigd Koninkrijk), Frankfurt (Bondsrepubliek Duitsland) en Leiden (Nederland) respectievelijk 70, 47 en 51 ouderejaars farmaciestudenten geënquÊteerd. Gevraagd is naar hun persoonlijke achtergrond en naar hun mening over de farmaciestudie, de taken van de officine apotheker, de voorlichting aan arts en patiënt, de geneesmiddelenconsumptie, de werkomstandigheden van de officine apotheker en de wederzijdse erkenning van het apothekersdiploma in de EG. Vragen over genoemde onderwerpen werden gesteld door middel van een vragenlijst. Voor de analyse van de antwoorden werd gebruik gemaakt van een aantal computerprogramma's waaronder Homals-1, een techniek voor de meer-dimensionale analyse van categorische gegevens. De resultaten geven de meningen in iedere stad afzonderlijk weer, alsmede de verschillen tussen de steden. Zo bestaat in alle steden de opvatting dat het voorlichten van patiënten en artsen tot de belangrijkste werkzaamheden van de apotheker zou moeten behoren, hetgeen volgens de Studenten nu nog niet het geval is. Ten aanzien van een wederzijdse erkenning hebben de Leidse Studenten veel bezwaar, Studenten uit Cardiff geen bezwaar en Studenten uit Frankfurt nemen een tussenpositie in.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Algemene Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (1976)Folia Pharmaceutica 63, 250-252.Google Scholar
 2. Europese Commissie (1978)Farmaceutische Consumptie. Brussel.Google Scholar
 3. Gifi, A. (1980)Niet-lineaire multivariate analyse. Rijksuniversiteit, Afd. Datatheorie, Leiden.Google Scholar
 4. Kabbara, L., enA. Rollinger (1978)Etude sur les étudiants de la Faculté de Pharmacie de Montpellier. Université Paul Valéry de Montpellier.Google Scholar
 5. Lunen, M.F. Van, enJ.M.H.A. Martens (1980)Pharm. Weekblad 115, 726–727.CrossRefGoogle Scholar
 6. Nie, N.H., C.H. Hull, I.G. Jenkins, K.Z. Steinbrenner enD.M. Bent (1975)Statistical Package for the Social Sciences, 2nd ed. McGraw Hill, New York.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • G. E. Schuitemaker
 • H. M. Snoek
  • 1
 1. 1.LX Leiden

Personalised recommendations