Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 895–897 | Cite as

Secundaire preventie met timolol; het Noorse multicenter-onderzoek

  • P. A. Van Zwieten
Commentaar
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Green, K.G., D.A. Chamberlain enR. Fulton (1975)Brit. Med. J. II, 735.Google Scholar
  2. Lie, K.H. (1980) In:Β-Blokkeerders in de cardiologie (Zwieten, P.A. Van, Ed.). Sandoz, Uden.Google Scholar
  3. Meer, Y.G. Van Der (1981)Pharm. Weekblad 116, 484.Google Scholar
  4. The Norwegian Multicenter Study Group (1981)New Engl. J. Med. 304, 801.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • P. A. Van Zwieten
    • 1
  1. 1.Afdeling FarmacotherapieLaboratorium voor Farmacie van de Universiteit van AmsterdamTV Amsterdam

Personalised recommendations