Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 683–685 | Cite as

Overheid en GMP

  • C. A. Teijgeler
Article
  • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • C. A. Teijgeler
    • 1
  1. 1.Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor de geneesmiddelenAK Leidschendam

Personalised recommendations