Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 534–536 | Cite as

Good Manufacturing Practice (GMP) voor de synthese van het actieve bestanddeel van geneesmiddelen

  • H. S. De Boer
Verslagen en Mededelingen
  • 17 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • H. S. De Boer

There are no affiliations available

Personalised recommendations