Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 522–524 | Cite as

Screening op congenitale hypothyreoïdie bij pasgeborenen

 • G. Derksen-Lubsen
Wetenschappelijke Mededelingen
 • 16 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Advies van de Gezondheidsraad (1979)Screening op aangeboren stofwisselingsziekten. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Verslagen, adviezen, rapporten, no. 58, Leidschendam.Google Scholar
 2. Bucher, H., enR. Illig (1980)Eur. J. Pediat. 133, 180.Google Scholar
 3. Burrow, G.N., enJ. H. Dussault (Eds.) (1980)Neonatal thyroid screening. Raven Press, New York.Google Scholar
 4. Derksen-Lubsen, G., G. A. De Jonge enW. Schopman (1980)Ned. Tijdschr. Geneesk. 124, 260–263.Google Scholar
 5. Dussault, J. H., J. Letarte, J. Glorieux, J. Morisette enH. Guyda (1980) In:Neonatal thyroid screening (Burrow, G. N., enJ. H. Dussault, Eds.). Raven Press, New York, 271–276.Google Scholar
 6. Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid (1980) Congenitale Hypothyreoïdie.GHI-bulletin. Leidschendam.Google Scholar
 7. Jonge, G. A. De (1977)Tijdschr. Kindergeneeskunde 45, 1–5.Google Scholar
 8. Klein, A. H., S. Meltzer enF. M. Kenny (1972)J. Pediat. 81, 912–915.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Landelijke Begeleidingscommissie CHT, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (1980)Screening op congenitale hypothyreoïdie. Werkmap voor kinderartsen. NDPG/TNO, Leiden.Google Scholar
 10. Visser, H. K. A. (1980)Ned. Tijdschr. Geneesk. 124, 460.Google Scholar
 11. Wolter, R., P. Noël, P. De Cock, M. Craen, Ch. Ernould, P. Malvaux, F. Verstraeten, J. Simons, S. Mertens, N. Van Broek enM. Vanderschueren-Lodeweijckx (1979)Acta paed. scand. suppl. 277, 41–46.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • G. Derksen-Lubsen
  • 1
 1. 1.Arts, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg/TNO, lid van de Landelijke Begeleidingscommissie-CHTThe Netherlands

Personalised recommendations