Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 100–104 | Cite as

Enige opmerkingen over veterinaire vaccins

  • H. H. Lensing
  • H. L. Oei
Article
  • 15 Downloads

Abstract

Some aspects of veterinary vaccines, including Dutch legislation, registration, testing and manufacturers, are discussed.

Samenvatting

In dit artikel wordt een aantal aspecten van veterinaire vaccins, waaronder de huidige lacuneuze wetgeving, de noodzakelijke registratie en keuring, het kwaliteitscontroleonderzoek en de producenten van veterinaire vaccins in Nederland belicht.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • H. H. Lensing
    • 1
  • H. L. Oei
    • 1
  1. 1.Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Controle en StandaardisatieAA Rotterdam

Personalised recommendations